Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 320/2018 Wójta Gminy Przykona 28 maja 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 320/2018

Wójta Gminy Przykona

 28 maja 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej,  oraz powołania Komisji Konkursowej  do wyboru ofert.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 1  i art. 48  ust. 3 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1938 ze zm.) oraz uchwały Nr 0007.119.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020"  Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat     i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat,  w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Marianna Olejnik

Sekretarz Komisji - Małgorzata Białek

Członek Komisji - Wanda Felisiak,

Członek Komisji - Karol Skiba

§ 3

Kworum Komisji Konkursowej zdolnej do podejmowania decyzji ustala się na liczbę 3 osób.

§ 4

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  2. W przypadku niewyłonienia wykonawcy przeprowadza się kolejny konkurs na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy

 

Do pobrania:

1) Załacznik do Zarządzenia.