Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 319/2018 Wójta Gminy Przykona 28 maja 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 319/2018

Wójta Gminy Przykona

 28 maja 2018 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18  w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej  do wyboru ofert.

           

                   Na podstawie 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ), art. 7 ust. 1 pkt 1  i art. 48  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( Dz. U. z 2017 r., poz.1938     ze zm.) oraz uchwały Nr 0007.119.206 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020" Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:

 

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatorów w 2018 roku "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18  w Gminie Przykona na rok 2018", w części skierowanej do dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

2.      Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności  leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 160 ze zm.).

3.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4.      Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w załączniu Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

1.      Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1

w następującym składzie:

             Przewodnicząca Komisji - Marianna Olejnik

             Sekretarz Komisji - Małgorzata Białek

             Członek Komisji - Wanda Felisiak,

             Członek Komisji - Karol Skiba

       2.   Zasady i ryb pracy Komisji określa regulaminm, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 3

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia..

 

§ 4

Z wyłonionym w konkursie ofert realizatorem podpisana zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik   Nr 5 do zarządzenia.

 

§ 5

Rozpoczęcie udzielania świadczeń nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych nie dłużej jednak niż do 20 marca 2019r.

 

§ 6

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom Programu zostały określone  w ogłoszeniu o konkursie i szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

§ 7

Oferent zobowiązany jest realizować Program w placówce ochrony zdrowia na terenie Gminy Przykona oraz posiadać kontrakt z NFZ na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez cały okres realizacji Programu.

 

§ 8

Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 23.000 złotych.

 

§ 9

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogloszeń Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 10

1.      Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2.      W przypadku niewyłonienia wykonawcy przeprowadza się kolejny konkurs na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Roma Marciniak

Z-ca Wójta Gminy

 

 

Do pobrania:

1) Załączniki do zarządzenia