Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 308/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 308/2018
Wójta Gminy Przykona
z dnia 27 marca 2018 roku

 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2017 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.Przedstawia się Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2017 r.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

 

1) Załączniki do zarządzenia - (*.ZIP 23M)