Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 305/2018 

Wójta Gminy Przykona

z dnia 20 marca 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), art. 15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Powołuję komisję konkursową na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej :

 

1.      Przewodniczący komisji        - Roman Marciniak    

2.      Zastępca przewodniczącego  -  Marianna Olejnik

3.      Sekretarz komisji                   - Zbigniew Bartosik

4.      Członek komisji                     - Mirosław Sekura     

     

§ 2 Ustalam regulamin otwartego konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§3 Traci moc Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Przykona  z dnia 20 marca  2017 r.   w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

 

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

1) Załącznik do zarządzenia (*.PDF)