Jesteś tutaj:   

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 303 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 16 marca 2018 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 303 /2018

WÓJTA GMINY PRZYKONA

z dnia  16 marca  2018  roku

 

  

w sprawie:   przyznania dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 rok.                      


            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017  r. poz. 1875 z pózn. zm. ) oraz Uchwały  Nr 0007.88.2011 r. Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona zarządzam co następuje:

 

§ 1

 Dotacja w kwocie  25.000,00 zł  przeznaczona na realizację zadań Gminy w zakresie sportu zostaje przekazana na rzecz Gminnego Klubu Sportowego TELESZYNA Przykona.

 

§ 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy