rok 2018

Lista wiadomości
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
28 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1953 roku, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat i wcześniej, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie ustalenia aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2017 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 rok
w sprawie: podziału dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.