Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lipca 2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 44 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1.

1.Ustalam regulamin określający zasady udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro dla Urzędu Gminy Przykona, gdzie Zamawiającym jest Gmina Przykona.

2.  Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych przez jednostkę zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowanych ze środków publicznych wyłączonych, stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) - dalej p.z.p., spod jej rygorów, tj. o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwanych dalej "zamówieniami".

3.Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i procedury udzielania zamówień o których mowa w ust. 2.

4.Do zamówień stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki publiczne winny być dokonywane:

1)w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2)w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3)w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4.Zamówienia udziela się na czas określony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

5.Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zasady konkurencyjności
w procesie udzielania zamówienia.

6.Wydatki mogą być ponoszone tylko na cele i w wysokości wynikającej z planu rzeczowo-finansowego jednostki.

§2.

1. Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się zasady określone przepisami art. 32-35 ustawy PZP.

2.Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

3.Wartość zamówienia o którym mowa w ust. 1 ustalić należy w drodze rozeznania rynku, w szczególności przez porównanie cen zamawianego asortymentu/usługi/robót budowlanych na podstawie:

1)ofert dostępnych bezpośrednio w sieci Internet,

2)odpowiedzi wykonawców na zapytania przesyłane drogą mailową lub faksową,

3)rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami.

4.Z rozeznania rynku należy sporządzić protokół a wydruki ze stron internetowych, odpowiedzi wykonawców na zapytania wysyłane drogą elektroniczną czy faksową, notatki służbowe z rozmów telefonicznych, winny stanowić załącznik do protokołu.

§3.

1.Do zamówień, których wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 3 000 euro nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu.

2. W przypadku zamówień, których łączna wartość szacunkowa netto przekracza 3 000 euro a nie przekracza kwoty 10 000 euro, udzielenie zamówienia jest możliwe po przeprowadzeniu rozeznania rynku o którym mowa w § 2 ust. 3 (załącznik nr 2).

3. Dla zamówień o wartości netto przekraczającej 10 000 euro  do 30 000 euro  zaprasza się do składania ofert co najmniej 3 wykonawców, w formie pisemnej, za pomocą faksu, lub w formie elektronicznej (załącznik nr 3).:

1) Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej oferty, spełniającej wymogi zapytania ofertowego.

2) Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę co do jakości i ceny przedmiotu zamówienia.

3) Udzielenie zamówienia zatwierdza Wójt lub  Zastępca Wójta.

4) Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.

4. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej netto przekraczającej 3 000 euro rozpoczyna zaakceptowany przez Wójta lub  Zastępcę Wójta, wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1.

§4.

1.Niniejsze zarządzenie nie ma zastosowania do zamówień na dostawy lub usługi, których wykonanie jest uzależnione od indywidualnych cech czy umiejętności wykonawcy.

2.W przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, należy zastosować postanowienia zgodnie z wytycznymi z tych programów.

§5.

1.Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe) winno zawierać co najmniej:

1) Nazwę, adres i dane teleadresowe Zamawiającego,

2)Krótki opis przedmiotu zamówienia, sporządzony w sposób jednoznaczny, zrozumiały, i kompletny, zawierający wszystkie wymagania i czynniki mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,

3)Opis wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom (np. uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny
- o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia),

4)Wykaz dokumentów na potwierdzenie ww. wymagań, dokumentów rejestrowych firmy, pełnomocnictw oraz innych niezbędnych z punktu widzenia realizacji zamówienia,

5)Kryteria oceny ofert jakie zostały przyjęte w celu dokonania wyboru oferty,

6)Termin i miejsce złożenia oferty,

7)Termin realizacji zamówienia,

8)Formularze niezbędne do złożenia oferty,

2.Zamawiający dopuszcza aby oferty w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe) składane były w formie pisemnej lub elektronicznej.

3.Z czynności badania i oceny należy sporządzić protokół, w którym powinny znaleźć się w szczególności dane takie jak (załącznik nr 4):

1)Nazwa i przedmiot zamówienia,

2)Zbiorcze zestawienie ofert zawierające nazwy wykonawców oraz zaoferowanych przez nich cen za wykonanie zamówienia,

3)Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia.

 

§ 6.

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie procedury z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy p.z.p. ponosi kierownik jednostki, a także inne osoby
w zakresie jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane
z przygotowaniem postępowania.

§ 7.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, ustawa o finansach publicznych oraz inne przepisy wewnętrzne zamawiającego.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 1

 

                                                                                         Przykona.....................

 

 

 

 

                                                                       WÓJT GMINY PRZYKONA

 

 

 

W N I O S E K

o udzielenie zamówienia

 

1.  Referat ..................................................................................................

proponuje dokonać wyboru Wykonawcy na n/w zadania:

 

.................................................................................................................

 

na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

 

2.  Szacunkowa wartość (netto) zamówienia : .......................złotych/.............euro

 

3.    Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków:

 

     - ......................................

 

3. Termin realizacji zamówienia do .........................................

 

 

                                                                                        .......................................

                                                                                        Kierownik Referatu ..............     
                                                                             

 

                                                                              .......................................

                                                                                           Skarbnik Gminy      

                                                                                       

 

 

                                                                            ...................................................

                                                                                Zatwierdzam i wyrażam zgodę     

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                  Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU

1.    Zamawiający w dniu .............. na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku ustalił wartość szacunkową zamówienia, która wynosi:

netto       zł (bez podatku VAT) co odpowiada kwocie       euro (1 euro = ...... zł).

 

2.    brutto       zł (z podatkiem VAT) co odpowiada kwocie       euro (1 euro = ...... zł).

 

3.    Rozeznania rynku dokonano poprzez porównanie cen na podstawie:

a)    ofert dostępnych bezpośrednio w sieci Internet,

b)    odpowiedzi wykonawców na zapytania przesyłane drogą mailową lub faksową,

c)    rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami (załączyć do protokołu notatkę służbową) (podkreśli właściwe).

 

4.    Rozeznanie rynku przeprowadził/a      

 

5.    Załączniki do protokołu:      

                                                                  ...........................................................

                                                                  (data, podpis pracownika merytorycznego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

(dot. zamówień których wartość nie przekracza kwoty       PLN)

 

1.    Na podstawie porównania rynku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej      

 

2.    Uzasadnienie wyboru

     

                                                                                          ............................................................

                                                               (data, podpis pracownika merytorycznego)

 

 

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

............................................................

(Data i podpis Kierownika zamawiającego)


                                                                                                                            Załącznik nr 3

                                                                               Przykona ............................

 

                                                                                 .............................................

                                                                                  .............................................

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

     

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

     

 

3.    Opis wymagań:

     

 

4.    Wykaz dokumentów:

     

 

5.    Kryteria oceny ofert

     

 

6.    Termin realizacji zamówienia,

     

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

     

 

 

 

 

       Zatwierdzam

........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ........................dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:

 

.................................................................................................................

(wpisać nazwę nadaną zamówieniu)

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

1.    Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ........................................zł

 

obowiązujący podatek VAT ................. % .............................................. zł

 

cena brutto ......................................................................................... zł

 

(słownie ...............................................................................................)

2.    Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

 

 

Załączniki:

1.    ................................

2.    ................................

                                                                                                                                                     

                                                               ............................................................

                                                                        (data i podpis osoby upoważnionej)


                                                                                                                            Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

     

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu       na kwotę      .

3.    W dniu       20      r. zamieszczono na stronie internetowej      , informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

4.    W dniu       20      r. zaproszono niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty:

a)         

b)         

c)         

Zapytanie to skierowano faksem/mailem/telefonicznie/drogą pocztową/właściwe podkreślić/

5.    W terminie do dnia       20      r. godz.       wpłynęły w formie       poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

     

     

     

     

     

     

     

     

6.    W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:      

7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

     

8.    Postępowanie prowadził/a      

                                                                                 .....................................................................

                                                               (data, podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

............................................................

(Data i podpis Kierownika zamawiającego)