Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 310/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 310/2014
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2014 roku
 
w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej na 2015 rok
 
 

Na podstawie  art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych    (Dz. U. z 2013 roku , poz.885  ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam uzasadnienie  w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia  oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok  poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału, informacje o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia  w roku budżetowym  oraz  kolejnych latach.   

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam  Radzie Gminy Przykona   i Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy 

Mirosław Broniszewski

 

 

Do pobrania: