rok 2014

Lista wiadomości
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2015 rok
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2014 oraz powołania Komisji Konkursowej.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2014 oraz powołania Komisji Konkursowej.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2014r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2013 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro