Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 202/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 202/2013

Wójta Gminy Przykona

z dnia 20 czerwca 2013r.

 

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2013r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

z dnia 20 czerwca 2013r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Ratownictwo i ochrona  ludności

1.1

Propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zawody  sportowo-pożarnicze  jednostek OSP z terenu Gminy Przykona

Ochotnicza Straż Pożarna Gąsin

3.939,00

Razem

               

                    

          3.939,00


 

Mirosław Broniszewski

Wójt GMiny