Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 180/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca 2013 roku

 

Zarządzenie Nr 180/2013

Wójta Gminy Przykona

z dnia 28  marca  2013 roku

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie  i Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona za 2012 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie  i  Centrum Kultury  Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2012 r.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Zarządzenia - (*.zip 1,7MB)

 

Wójt Gminy

Mirosław  Broniszewski