rok 2013

Lista wiadomości
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
W sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2014 rok
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie i Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2012 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.