Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 255/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2010 roku

 

Zarządzenie Nr 255/10
Wójta Gminy Przykona
z dnia 15 listopada 2010 roku

W sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026

Na podstawie art. 3 O ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 ze zm.) Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:

§l.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Przykona oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

1)  Załącznik nr 1 - (*.PDF - 2,5Mb)

2) Uchwały RIO opiniujące Projekt WPF