Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 66/08 

Wójta Gminy Przykona

z dnia 13 lutego 2008r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2008 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W oparciu o przedłożone propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonych ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pożytku publicznego i pomocy społecznej w 2008r dokonuje podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.