rok 2007

Lista wiadomości
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Przykona.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1/07 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przykonie z dnia 09 marca 2007 roku.
w sprawie objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. z siedzibą w Kaliszu
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2007 rok
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Psary i Olszówka.
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2006 rok.
w sprawie wprowadzenia zasad , terminów i rozliczeń z budżetem gminy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu