Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.242.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.242.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2021 r.

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021 - 2026 w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Rembas

 

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF