Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.240.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.240.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713  ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwal co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznej linii kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną na nieruchomości położonej w miejscowości:

1. Obręb Rogów, działka nr: 245/1;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Rembas