Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.229.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.229.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) Rada Gminy Przykona  uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Przykona wyraża zgodę nabycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona, oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/4 o pow. 0,0593 ha;

§ 2. Nieruchomość przeznaczona do nabycia została oznaczona kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Ząłczniki do Uchwały - *.PDF