Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.225.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.225.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz  art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.202.2020 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:w wierszu roku 2021 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 32.530.350,00 zł, zastępuje się kwotą 32.536.406,00 zł,

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 31.282.961,00 zł, zastępuje się kwotą 31.289.017,00 zł,

3) w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 7.064.792,00 zł, zastępuje się kwotą 7.070.848,00 zł,

4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32.591.099,32 zł, zastępuje się kwotą 32.986.655,32 zł,

5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 28.736.992,31 zł, zastępuje się kwotą 28.781.548,31 zł,

6) w kolumnie 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 9.967.712,75 zł, zastępuje się kwotą 9.970.098,56 zł,

7) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.854.107,01 zł, zastępuje się kwotą 4.205.107,01 zł,

8) w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy kwotę 3.854.107,01 zł, zastępuje się kwotą 4.205.107,01 zł,

9) w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 328.000,00 zł zastępuje się kwotą 578.000,00 zł,

10) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -60.749,32 zł, zastępuje się kwotą -450.249,32 zł,

11) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 473.038,32 zł, zastępuje się kwotą 862.538,32 zł,

12) w kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 473.038,32 zł, zastępuje się kwotą 862.538,32 zł,

13) w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu kwotę 60.749,32 zł, zastępuje się kwotą 450.249,32 zł,

14) w kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 2.545.968,69 zł, zastępuje się kwotą 2.507.468,69 zł,

15) w kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, kwotę 3.019.007,01 zł, zastępuje się kwotą 3.370.007,01 zł.

2. Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

- w kolumnie Limit zobowiązań  kwotę 6.362.600,00 zł, zastępuje się kwotą 3.696.304,00 zł;

- w wierszu 1.b wydatki majątkowe,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 6.275.400,00 zł, zastępuje się kwotą 3.609.104,00 zł;

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę kwotę 6.362.600,00 zł, zastępuje się kwotą 3.696.304,00 zł;

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 6.275.400,00 zł zastępuje się kwotą 3.609.104,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.7 "Budowa drogi gminnej Psary-Przykona"

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 4.777.400,00 zł, zastępuje się kwotą 2.111.104,00 zł.

4. Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Ząłczniki do Uchwały - *.PDF