rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych
w sprawie uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024”
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przyko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie uznania skargi za częściowo zasadną
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok