Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.214.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.214.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr KN- VII.1410.94.2020.2 z dnia 27 listopada 2020r.
w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie obejmującym skargę na Radę Gminy Przykona oraz niewywiązanie się z obowiązku uchwalenia Programu Ochrony Środowiska, Rada Gminy Przykona zajmuje stanowisko, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Ząłcznik do Uchwały - *.PDF