Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.190.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr 0007.190.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną prowadzoną przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Przykona lub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Przykona;

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Przykona lub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzoną przez Wójta Gminy Przykona;

3) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w publicznej lub niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Przykona lub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzoną przez Wójta Gminy Przykona;

4) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Przykona lub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzoną przez Wójta Gminy Przykona;

5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących szkołę, przedszkole, oddział przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego;

6) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.);

7) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

8) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Przykona;

9) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1.  Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony w Urzędzie Gminy w Przykona w terminie do dnia 30 września roku poprzedzający rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy Przykona stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.

§ 5. 1.  Wysokość dotacji ustala się oddzielnie odpowiednio dla każdej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego na rok budżetowy.

2. Organ prowadzący lub osoba upoważniona przez ten organ zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy w Przykonie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

3. Wzór informacji o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Liczba uczniów wskazana w informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole, przedszkolu, oddziałowi przedszkolnemu lub innej formie wychowania przedszkolnego na dany miesiąc.

Rozdział 3.
Tryb rozliczania dotacji

§ 6. 1. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę sporządza kompletne rozliczenie wykorzystania dotacji odrębnie dla każdej prowadzonej jednostki za okres:

1) miesiąca – w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego miesiąca,

2) roku (za okres od stycznia do grudnia) – w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Organ prowadzący szkołę, przedszkole, oddział przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego, która kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności.

3. Wzór rozliczenia miesięcznego wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 stanowi załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2  oraz ust. 2 stanowi załącznik Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

7. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia wykorzystania dotacji za okres roku w terminie do 25 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

8. Na dokumentach źródłowych, stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji, należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Przykona w …. roku, w kwocie ….. zł, dotyczący ….(nazwa dotowanego przedszkola lub szkoły)” oraz pieczęć i podpis osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę.

Rozdział 4.
Tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 7. 1.  Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Organ prowadzący zobowiązany jest udostępnić na żądanie organu dotującego dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów uczęszczających odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz udzielania w tym zakresie niezbędnych informacji.

3. Podstawę przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy w Przykonie.

4. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący o planowanym terminie kontroli, co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.

5. Obowiązkiem organu prowadzącego  dotowaną placówkę, objętą kontrolą jest zapewnienie kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) niezwłoczne przedstawienie żądanych dokumentów objętych zakresem przedmiotowym kontroli;

2) terminowe udzielanie wyjaśnień oraz składanie oświadczeń;

3) zapewnienie niezbędnych warunków do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

6. Organ prowadzący  dotowaną placówkę udostępnia osobie upoważnionej do kontroli dokumentację prowadzoną w postaci papierowej w sposób uporządkowany.

7. Kontroli, o której mowa w ust. 1 podlega:

1) prawidłowość pobrania dotacji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w zakresie o którym mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 uchwały, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie,

3) pobrana w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. 1.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany. Protokół stanowi przedstawienie wyników przeprowadzonej kontroli.

2. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni o tym zapis w protokole.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 9.  Traci moc uchwała nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w  sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Przykonie.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Do rozliczenia dotacji za rok 2020 stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały -*.ZIP

2) Rozstrzygnięcie do uchwały