Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.183.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr 0007.183.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.134.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 117/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.141.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 132/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.158.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 143/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 146/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.162.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 152/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 156/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Uchwałą Nr 0007.176.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 2 września 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 167/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 171/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, wprowadza się zmiany:

1. W  § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o 1.813.640,92 zł, dochody  w kwocie 32.207.254,77 zł, zastępuje się kwotą  34.020.895,69 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.191.284,77 zł, zastępuje się kwotą 31.615.516,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.015.970,00 zł, zastępuje się kwotą 2.405.379,15 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01095

2010

 

 164 967,29   

 

zlecone

600

60017

6350

     869 219,92   

 

 

 

751

75109

2010

         6 306,00   

 

 

 zlecone 

758

75814

2030

       36 258,48   

 

 

 

758

75814

6330

       20 189,23   

 

 

 

758

75816

6290

     500 000,00   

 

 

 

855

85502

2010

 

 200 000,00   

 

 zlecone 

855

85504

2030

         1 700,00   

 

 

 

900

90015

0970

       15 000,00   

 

 

 

 

 

Razem 

  1 448 673,63   

 364 967,29   

                    -     

 

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1.298.451,69 zł, wydatki w kwocie 34.340.539,25zł zastępuje się kwotą 35.638.990,94 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.439.889,79 zł, zastępuje się kwotą 30.840.234,70 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.900.649,46 zł, zastępuje się kwotą 4.798.756,24 zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01010

6050

 

     500 000,00   

      500 000,00   

 

010

01095

4010

 

        1 672,94   

 

zlecone

010

01095

4110

 

           286,07   

 

zlecone

010

01095

4120

 

             40,99   

 

zlecone

010

01095

4210

 

           860,55   

 

zlecone

010

01095

4300

 

           374,10   

 

zlecone

010

01095

4430

 

     161 732,64   

 

zlecone

600

60017

4210

 

           600,00   

 

 

600

60017

4270

 

      33 958,48   

 

 

600

60017

4300

 

      10 470,00   

 

 

600

60017

6050

 

     891 409,15   

        20 189,23   

 

700

70005

6060

 

        5 000,00   

 

 

750

75023

4140

 

 

          2 000,00   

 

750

75095

4210

 

        1 000,00   

 

 

751

75109

3030

       3 738,58   

 

 

zlecone

751

75109

4110

          172,75   

 

 

zlecone

751

75109

4120

           24,73   

 

 

zlecone

751

75109

4170

       1 010,05   

 

 

zlecone

751

75109

4210

       1 104,89   

 

 

zlecone

751

75109

4300

          205,00   

 

 

zlecone

751

75109

4410

           50,00   

 

 

zlecone

752

75215

3070

 

 

          3 500,00   

 

754

75405

2300

       5 000,00   

 

 

 

754

75412

3030

 

 

          2 500,00   

 

754

75412

4210

 

      11 022,95   

 

 

758

75814

3020

       3 500,00   

 

 

 

801

80101

4010

 

      30 000,00   

 

 

801

80101

4110

 

        5 000,00   

 

 

801

80103

2590

 

      55 000,00   

 

 

801

80104

2540

 

 

        55 000,00   

 

801

80195

6050

 

 

          2 645,90   

 

851

85195

4300

 

 

          7 500,00   

 

854

85401

4010

 

 

        30 000,00   

 

854

85401

4110

 

 

          5 000,00   

 

855

85502

3110

 

     188 000,00   

 

zlecone

855

85502

4010

 

        4 252,00   

 

zlecone

855

85502

4110

 

        6 695,00   

 

zlecone

855

85502

4120

 

           105,00   

 

zlecone

855

85502

4210

 

           548,00   

 

zlecone

855

85502

4300

 

           400,00   

 

zlecone

855

85504

4010

 

        1 417,74   

 

 

855

85504

4110

 

           247,53   

 

 

855

85504

4120

 

             34,73   

 

 

900

90004

4210

 

 

          2 900,00   

 

900

90004

4270

 

 

          1 700,00   

 

900

90004

4300

 

        3 700,00   

 

 

900

90015

4210

 

 

          9 970,00   

 

900

90015

6050

 

      15 000,00   

 

 

900

90095

4210

 

        2 567,24   

 

 

900

90095

4270

 

 

             100,00   

 

900

90095

4300

 

        4 800,00   

 

 

900

90095

6050

 

        3 532,76   

 

 

921

92109

4210

 

        7 906,95   

 

 

921

92109

4260

 

           400,00   

 

 

921

92109

4270

 

      11 700,00   

 

 

921

92109

4300

 

        4 416,00   

 

 

926

92601

4210

 

 

          1 000,00   

 

926

92601

6050

 

        6 000,00   

 

 

926

92605

4210

 

 

          6 900,00   

 

926

92605

4300

 

 

        35 600,00   

 

 

 

Razem 

     14 806,00   

  1 970 150,82   

    686 505,13   

 

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1.618.095,25 zł zostanie sfinansowany przychodami: z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 189.879,94 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 246.982,31 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.181.233,00 zł.

7. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.880.639,25 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 7 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W § 15 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Dodaje się § 16a w brzmieniu: "Wprowadza sie plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 15."  Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały -*.ZIP