Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.153.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwała Nr 0007.153.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1437 ze zm. ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1.  W okresie od 13 czerwca  2020 roku  do 12 czerwca 2021 roku ustala się  dopłatę do 1m 3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.

1) w  grupie taryfowej - gospodarstwa domowe w kwocie 1,50 zł brutto

2) w grupie taryfowej - pozostali odbiorcy i ścieki dowożone w kwocie 0,20  zł brutto

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 13 czerwca 2020 r.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy