Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.152.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwała Nr 0007.152.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej przez Gminę Przykonę.

2. Gmina Przykona może w szczególności obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach współtworzonych przez Gminę Przykona.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do wnoszenia do spółek, na pokrycie obejmowanych przez Gminę Przykona udziałów lub akcji:

1) wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Przykona na dany rok budżetowy,

2) wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci składników mienia Gminy, które zgodnie z przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny.

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności:

1) prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, prawa własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawa własności rzeczy ruchomych, udział we współwłasności w części ułamkowej lub łącznej, prawa użytkowania wieczystego oraz udział w tym prawie, prawa rzeczowe ograniczone,

2) prawa obligacyjne, w tym udziały, akcje, obligacje, wierzytelności,

3) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia.

4. Wyceny, o której mowa w ust. 3, można nie dokonywać, gdy przedmiot wkładu posiada wartość księgową, jako składnik mienia komunalnego Gminy Przykona, jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur, bądź też istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów. W tych przypadkach wartość wkładu określa się na podstawie wartości księgowej z uwzględnieniem umorzenia.

5. O wniesieniu prawa do spółki Wójt Gminy Przykona decyduje w formie zarządzenia.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do cofania udziałów i akcji w spółkach.

2. Cofanie przez Wójta Gminy Przykona udziałów i akcji w spółkach następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz umową (statutem, aktem założycielskim) spółki.

§ 4. 1. Do zbycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym , w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej .

2. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego zbywa Wójt Gminy Przykona, po uzyskaniu zgody Rady Gminy Przykona.

§ 5. O każdym wniesieniu, cofaniu lub zbyciu udziałów i akcji Wójt Gminy Przykona informuje Radę Gminy Przykona na najbliższej Sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej zostały zbyte.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/78/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów przez Wójta Gminy na podwyższony kapitał zakładowy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy