Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.149.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwała Nr 0007.149.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.). Rada Gminy Przykona  uchwala

§ 1. 1. Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

2. Integralną część uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona” –tekst jednolity;

2) załącznik nr 2 - „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona” - rysunek w skali 1: 20 000, rysunek ujednolicony;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Przykona o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Do pobrania:

1) Załaczniki do Uchwały - *.zip