rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 18.12.2020r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od uznania skargi za bezzasadną z dnia 18 grudnia 2020r.
w sprawie wezwania do usunięcia braków formalnych
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2021
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Przykona
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Dąbrowa, Jakubka, Psary, Zimotki Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem własności Gminy Przykona, położonych w obrębie geodezyjnym Jakubka, Józefina, Psary i Zimotki.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
w sprawie uznania skargi za zasadną
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2020r.
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 24 września 2020r
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.5.2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 202
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów
w sprawie zaliczenia działek drogowych do kategorii dróg gminnych
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi dot. utrzymania terenów zielonych i rowów przy drogach gminnych.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.3.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach
w sprawie zgłoszenia sołectwa Żeroniczki do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
w sprawie: zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Laski oraz Gąsin Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona