Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.99.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.

Uchwała Nr 0007.99.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,  Uchwałą Nr 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.66.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.70.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia  27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o 819.455,96zł, dochody  w kwocie 29.475.142,96zł, zastępuje się kwotą  30.294.598,92zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.358.542,96zł, zastępuje się kwotą 29.146.797,41zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.116.600,00zł, zastępuje się kwotą 1.147.801,51zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

750

75011

2010

 

 

5 500,00

zlecone

751

75108

2010

 

10 050,00

 

zlecone

758

75801

2920

 

119 148,00

 

 

758

75814

2030

37 531,25

 

 

 

758

75814

6330

31 201,51

 

 

 

852

85230

2030

 

16 391,20

 

 

855

85501

2060

 

608 000,00

 

zlecone

855

85513

2010

 

2 634,00

 

zlecone

 

 

Razem 

68 732,76

756 223,20

5 500,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zmniejsza się o 502.313,71zł, wydatki w kwocie 33.593.111,33zł, zastępuje się kwotą 34.095.425,04zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.607.795,83zł, zastępuje się kwotą 30.296.382,79zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.985.315,50zł zastępuje się kwotą 3.799.042,25zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01010

4390

 

 

500,00

 

600

60017

4210

 

1 000,00

 

 

600

60017

4270

 

2 739,15

 

 

600

60017

4300

 

2 500,00

 

 

600

60017

6050

 

 

171 000,00

 

630

63003

4210

 

5 683,61

 

 

630

63003

4300

 

15 000,00

 

 

700

70005

6060

 

14 000,00

 

 

750

75011

4010

 

 

4 696,84

zlecone

750

75011

4110

 

 

803,16

zlecone

750

75023

6050

 

31 201,51

31 201,51

 

750

75095

4210

 

1 500,00

 

 

751

75108

3030

10 050,00

 

 

zlecone

751

75108

4110

 

35,91

 

zlecone

751

75108

4120

 

5,14

 

zlecone

751

75108

4210

 

 

34,65

zlecone

751

75108

4300

 

 

6,40

zlecone

801

80101

4010

 

119 148,00

119 148,00

 

801

80103

2590

 

 

14 000,00

 

801

80104

2540

 

6 000,00

 

 

801

80104

4330

 

27 000,00

 

 

801

80149

2590

 

54 000,00

 

 

801

80150

2590

 

 

15 000,00

 

852

85230

3110

 

16 391,20

 

 

854

85404

2590

 

3 000,00

 

 

855

85501

3110

 

602 973,00

 

zlecone

855

85501

4010

 

3 000,00

 

zlecone

855

85501

4110

 

524,00

 

zlecone

855

85501

4120

 

74,00

 

zlecone

855

85501

4210

 

529,00

 

zlecone

855

85501

4260

 

200,00

 

zlecone

855

85501

4300

 

600,00

 

zlecone

855

85501

4380

 

100,00

 

zlecone

855

85513

4130

 

2 634,00

 

zlecone

900

90004

4210

 

 

6 520,00

 

900

90015

4260

 

22 531,25

 

 

900

90015

6050

 

 

20 683,61

 

900

90019

2960

 

 

63 292,74

 

900

90095

4170

 

820,00

 

 

900

90095

4210

 

 

5 000,00

 

900

90095

4270

 

2 950,00

 

 

900

90095

4300

 

12 621,87

 

 

900

90095

6050

 

 

5 621,87

 

921

92109

4110

 

 

320,00

 

921

92109

4170

 

 

1 887,50

 

921

92109

4210

 

11 633,02

 

 

921

92109

4270

 

3 553,10

 

 

921

92109

4300

 

500,00

 

 

921

92109

6050

 

 

2 967,77

 

921

92120

2720

 

 

5 000,00

 

926

92601

4300

 

 

1 000,00

 

926

92605

4210

 

 

600,00

 

926

92605

4300

 

 

2 900,00

 

 

 

Razem 

10 050,00

964 447,76

472 184,05

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.800.826,12zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.882.572,12zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W §13.dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą,  z załączniki Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego,  załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP