Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.98.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.

 

Uchwała Nr 0007.98.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 9 października 2019 r.

 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2019 r. poz.1495 ze zm. /  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
                     

  § 1

 Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku wybrano następującą osobę:

 

- Agnieszka Jarek zamieszkała Posoka 3, 62-731 Przykona

   § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

      § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy