Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.94.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

Uchwała Nr 0007.94.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie nadania statutu sołectwa Wichertów.

 

 

                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7 i art.  35 ust. 1i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506)  po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Gminy Przykona uchwala STATUT  SOŁECTWA  WICHERTÓW

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1.

1. Sołectwo Wichertów jest jednostką pomocniczą Gminy Przykona.

2. Obszar Sołectwa Wichertów obejmuje miejscowość Wichertów.

 

§2.

1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Wichertów, zwanego dalej „sołectwem", w tym:

1) sprawy wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506);

2) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;

3) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych;

4) kompetencje Sołtysa Sołectwa Wichertów .

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przykona;

2) sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wichertów w Gminie Przykona;

3) statucie gminy - należy przez to rozumieć statut Gminy Przykona;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Przykona;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przykona;

6) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Wichertów w Gminie Przykona;

7) sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa  Wichertów w Gminie Przykona.;

8) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa  Wichertów w Gminie Przykona

 

Rozdział 2

Zadania sołectwa i sposób ich realizacji

 

§3.

Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;

4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:

a) dróg, ulic i mostów,

b)  wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej i gazowej,

c) przystanków autobusowych,

d) szkół podstawowych i przedszkoli,

e) obiektów zabytkowych i sakralnych,

f) obiektów obsługi ruchu turystycznego,

g) obiektów sportowych i wypoczynkowych;

5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a) współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa,

b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Przykona,

c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,

d) konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady,

e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

f) organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności publicznej w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców sołectwa;

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506.);

7) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności w sprawach dotyczących m.in. :

a)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona. oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa,

b) zmian statutu Gminy Przykona,

c) zmian statutu sołectwa,

d) przepisów porządkowych,

e) określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na obszarze sołectwa,

f)   placówek oświatowych  na obszarze sołectwa,

g) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa,

h) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowości.

 

§4.

Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał ;

2) wydawanie opinii;

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy  i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy.

 

 

Rozdział 3

Zasady i tryb wyborów

 

§5.

 Nie można kandydować równocześnie na stanowisko sołtysa i na członka rady sołeckiej.

 

§6.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ma pełną zdolność do czynności prawnych  i stale mieszka na obszarze sołectwa.

2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.

3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądowym.

 

§7.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

 

§8.

1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania .

2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§9.

1.      Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest  obecność co najmniej  10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2.      W przypadku braku w  wyznaczonym terminie  wymaganej  liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania , następne zebranie winno odbyć się w tym samym dniu, pół godziny później, niezależnie od liczby obecnych .

 

§ 10.

1.  Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby a nie więcej niż 5 osób. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wybrany przez członków komisji spośród siebie.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na stanowisko sołtysa lub członka rady sołeckiej.

 

§11.

1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół podpisują przewodniczący komisji skrutacyjnej , jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

 

§12.

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

 

§13.

1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 

§14.

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej lub odwołanie z tej funkcji następuje na skutek:

1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia całkowitego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

3) śmierci,

4) odwołania przez zebranie wiejskie.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 wygaśnięcie mandatu lub odwołanie stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.

3. Odwołanie sołtysa i członka  rady sołeckiej następuje na uzasadniony wniosek:

       1) zebrania wiejskiego,

       2) Wójta .

4. Wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej rozpatruje się na następnym zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta, które powinno się odbyć w terminie nie wcześniej niż 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

5. Kolejny wniosek o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej nie może być złożony wcześniej niż 6 miesięcy od zebrania wiejskiego , na którym rozpatrywano wniosek o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej.

 

§15.

1. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.

2. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

 

 

 

 

Rozdział 4

Organy sołectwa i rada sołecka

 

§16.

1. Organami sołectwa są:

1) sołtys;

2) zebranie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.

 

§17.

1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

3. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i pokrywa się z kadencją rady gminy . Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka  pełnią funkcję do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

 

§18.

Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

1) uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa;

2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa;

3) wybór i odwoływanie sołtysa , członków rady sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;

4) uchwalanie zasad zarządu mieniem gminnym;

5) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;

6) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

 

§19.

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z inicjatywy własnej;

2) na wniosek co najmniej 5 %  mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania;

3) na  wniosek rady sołeckiej ;

4) na  wniosek organu gminy.

 

§20.

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

2)  reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy Przykona.;

3)  składanie wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego;

4)  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

5)  kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;

6)  uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

7)  uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy Przykona.;

8)  składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz
z działalności rady sołeckiej;

9)  przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

10)  kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej;

11)  załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym
i mieniem komunalnym;

12)  współdziałanie z organami Gminy Przykona. w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

13)  opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

14) organizowanie spotkań radnych Gminy  i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

16) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gmin

 

§21.

1. Sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z członków w liczbie od 3 do 5 . Liczbę członków ustala zebranie wiejskie.

3. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1)  wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;

2)  ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego;

3)  zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

4)  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy ;

5)  utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi
z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

Rozdział 5

Zasady gospodarki finansowej sołectwa

 

§ 22.

1. W budżecie gminy wyodrębnia się środki finansowe na działalność sołectwa.

2. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie zgodnie z ich przeznaczeniem na zasadach wskazanych w niniejszym statucie oraz na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 23.

1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność sołectwa są:

1)  środki finansowe przeznaczone na działalność sołectwa corocznie w uchwale budżetowej;

2)  darowizny na rzecz sołectwa i dobrowolne wpłaty mieszkańców sołectwa.

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale budżetowej.

 

 

Rozdział 6

Zasady gospodarki mieniem

 

§ 24.

1. Sołectwo może korzystać z przekazanych sołectwu do korzystania składników mienia komunalnego, którymi mogą być w szczególności:

1)  lokal, będący siedzibą organów;

2)  nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie przypadkach przedmiotem przekazania dla potrzeb sołectwa;

3)  inne składniki mienia komunalnego, stanowiące wyposażenie siedziby organów sołectwa.

2. Przekazanie sołectwu mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie uchwały rady oraz protokołu przekazania sporządzonego przez Wójta oraz Sołtysa.

3. Przekazanie obowiązków pomiędzy ustępującym sołtysem, a nowo wybranym sołtysem następuje w terminie 7 dni od daty wyborów w formie "protokołu zdawczo-odbiorczego" przedkładanego niezwłocznie Wójtowi Gminy.

 

 

Rozdział 7

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów Sołectwa

 

§ 25.

 Nadzór wewnętrzny nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 26.

 Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są:

1)  Rada Gminy;

2)  Wójt.

 

§ 27.

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa a także uczestniczenia
w posiedzeniach jego organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 28.

Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

§ 29.

 Uprawnienia organów nadzoru wewnętrznego nie naruszają obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością organów samorządu gminnego.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 30.

 Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy.

 

§31.

 

Traci moc uchwała  Nr 0007.49.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Przykona.

 

§ 32.

 

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Przykona .

§ 33.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

  1) Załącznik do uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze

 2) Odpis Wyroku