Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.78.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.78.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
( Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję
2020-2023 w składzie:

1) Łukasz Sadłowski - przewodniczący

2) Tadeusz Rembas - członek

3) Marek Bober - członek

2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem do wyboru ławników do SĄDU Okręgowego na kadencję 2020-2023opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Wójt Gminy Przykona.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy