Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.76.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.76.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 453 oraz 474, w miejscowości Żeroniczki, obręb geodezyjny Bądków Pierwszy , Gmina Przykona.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy