Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.74.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 sierpnia 2019r.

UCHWAŁA NR 0007.74.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 21 sierpnia 2019r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona obejmującego tereny położone w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów.

2.Granice obszaru objętego planem określają załączniki  graficzne do uchwały.

 

 

§ 2

Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.).

 

§ 3

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF