Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.72.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.72.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869.) Rada Gminy Przykona  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb prac nad przygotowaniem projektu budżetu, jego szczegółowość oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych określonych w załączniku nr 1.

2. Ustala się sposób postępowania z projektem budżetu, procedurę jego uchwalania oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu   - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/287/10 Rady Gminy Przykona dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF