Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.71.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU

 

UCHWAŁA NR 0007.71.2019
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU

     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 

 

                Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 zmienionej Uchwałą               Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.56.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.67.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1  obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.737.408,30zł zastępuje się kwotą 29.221.621,96zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27.739.408,30zł, zastępuje się kwotą   
   28.105.021,96zł,
3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 13.442.353,00zł,zastępuje się kwotą 13.458.153,00zł,
4) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę
    4.965.688,15zł,zastępuje się kwotą 5.315.501,81zł,
5) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 998.000,00zł, zastępuje się kwotą 1.116.600,00zł,
6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 196.000,00zł,zastępuje się kwotą 314.600,00zł
7) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32.523.612,47zł, zastępuje się kwotą 33.339.590,33zł,
8) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 28.627.248,52zł, zastępuje się kwotą 29.354.274,83zł,
9) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.896.364,15zł zastępuje się kwotą 3.985.315,50zł,
10) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -3.786.204,37zł, zastępuje się kwotą -4.117.968,37zł,
11) w  kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4.867.950,37zł, zastępuje się kwotą 5.199.714,37zł
12) w  kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 4.867.950,37zł, zastępuje się kwotą 5.199.714,37zł,
13) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.786.204,37zł, zastępuje się kwotą 4.117.968,37zł,
14) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -887.840,22zł,zastępuje się kwotą -1.249.252,87zł,
15)  w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.980.110,15zł,zastępuje się kwotą 3.950.461,50zł
16) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
 9.957.284,04zł, zastępuje się kwotą 10.219.860,54zł,
17) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 3.009.755,61zł, zastępuje się kwotą 3.073.395,61zł,
18)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.198.792,54zł zastępuje się kwotą 2.328.218,54zł,
19)  w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.081.292,54zł zastępuje sie kwotą 1.222.118,54zł,
20) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.117.500,00zł zastępuje sie kwotą 1.106.100,00zł,
21) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 2.150.500,00zł zastępuje się kwotą 2.139.100,00zł
22) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 778.364,15zł zastępuje się kwotą 878.715,50zł,
w wierszu roku 2020
1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.994.331,00zł zastępuje się kwotą 2.205.570,00zł,
2)  w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 724.331,00zł zastępuje sie kwotą 935.570,00zł,


Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.032.022,24zł zastępuje się kwotą 6.372.687,24zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.198.792,54zł, zastępuję się kwotą 2.328.218,54zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.994.331,00zł, zastępuję się kwotą 2.205.570,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 3.087.880,26zł zastępuje się kwotą 2.007.426,26zł,

- w wierszu 1.a wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.373.522,24zł zastępuje się kwotą 3.725.587,24zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.081.292,54zł, zastępuję się kwotą 1.222.118,54zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 724.331,00zł, zastępuję się kwotą 935.570,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.422.519,00zł zastępuje się kwotą 352.065,00zł,

-w wierszu 1b wydatki majątkowe:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.658.500,00zł zastępuje się kwotą
2.647.100,00zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.117.500,00zł zastępuję się kwotą 1.106.100,00zł,

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.994.838,00zł zastępuje się kwotą 6.335.503,00zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.182.713,00zł,, zastępuję się kwotą 2.312.139,00zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.994.331,00zł,, zastępuję się kwotą 2.205.570,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 3.087.880,26zł, zastępuję się kwotą 2.007.426,26zł,

- w wierszu 1.3.1wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.336.338,00zł zastępuje się kwotą 3.688.403,00zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.065.213,00zł, zastępuję się kwotą 1.206.039,00zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 724.331,00zł, zastępuję się kwotą 935.570,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.422.519,00zł, zastępuję się kwotą 352.065,00zł,

- w wierszu 1.3.1.21 " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie gminy Przykona   "
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.389.799,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3.1.22 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko. "
- w kolumnie limit zobowiązań się kwotę 14.392,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3.1.23 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki. "
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 18.328,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

dodaje się nowe  zadanie
- w wierszu 1.3.1.24 " Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w roku szkolnym 2019/2020. "
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  352.065,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 140.826,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 211.239,00,zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 352.065,00zł

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.658.500,00zł,zastępuje się kwotą 2.647.100,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwotę 1.117.500,00zł zastępuje się kwotą 1.106.100,00zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.665.361,26zł,zastępuje się kwotą 1.655.361,26zł.

- w wierszu 1.3.2.18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogów, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przykonie
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 22.000,00zł,zastępuje się kwotą 12.300,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwotę kwotę 10.000,00zł,zastępuje się kwotą 300,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 10.000,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3.2.19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogów, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rogowie
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 104.000,00zł,zastępuje się kwotą 102.300,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwotę kwotę 2.000,00zł,zastępuje się kwotą 300,00zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF