Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.70.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.70.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,  Uchwałą Nr 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.66.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,   wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o 385.050,86zł, dochody  w kwocie 28.836.571,10zł, zastępuje się kwotą  29.221.621,96zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.838.571,10zł, zastępuje się kwotą 28.105.021,96zł

2) dochody majątkowe w kwocie 998.000,00zł, zastępuje się kwotą 1.116.600,00zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60017

6300

 

97 600,00

 

 

700

70005

0470

 

15 800,00

 

 

801

80153

2010

41 190,86

 

 

zlecone

852

85216

2030

 

16 000,00

 

 

855

85501

2060

 

193 460,00

 

zlecone

921

92109

6300

21 000,00

 

 

 

 

 

Razem 

62 190,86

322 860,00

0,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 716.814,86zł, wydatki w kwocie 32.622.775,47zł, zastępuje się kwotą 33.339.590,33zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.726.411,32zł, zastępuje się kwotą 29.354.274,83zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  3.896.364,15zł zastępuje się kwotą 3.985.315,50zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60016

4300

 

8 000,00

 

 

600

60017

4300

 

8 000,00

 

 

600

60017

6050

 

485 000,00

 

 

700

70095

4210

 

10 000,00

 

 

700

70095

4270

 

5 000,00

 

 

700

70095

4300

 

5 000,00

 

 

710

71004

4300

 

10 000,00

 

 

750

75023

4300

 

3 500,00

 

 

750

75085

4040

 

 

1 800,00

 

750

75085

4210

 

 

2 000,00

 

750

75085

4700

 

3 800,00

 

 

750

75095

4040

 

 

1 400,00

 

750

75095

4210

 

 

1 734,36

 

750

75095

4300

 

2 000,00

 

 

754

75412

2820

 

10 000,00

 

 

754

75412

3030

 

3 000,00

 

 

754

75412

4210

 

15 000,00

 

 

801

80101

3020

 

6 500,00

 

 

801

80101

4010

 

126 000,00

 

 

801

80101

4110

 

 

2 000,00

 

801

80101

4120

 

2 000,00

 

 

801

80101

4210

 

5 550,00

 

 

801

80101

4300

 

535,00

 

 

801

80101

4520

 

27,00

 

 

801

80103

3020

 

3 000,00

 

 

801

80103

4010

 

34 500,00

 

 

801

80103

4110

 

7 000,00

 

 

801

80103

4120

 

1 000,00

 

 

801

80104

4010

 

101 000,00

 

 

801

80104

4110

 

7 600,00

 

 

801

80104

4120

 

1 500,00

 

 

801

80104

4270

 

12 000,00

 

 

801

80110

3020

 

 

8 000,00

 

801

80110

4010

 

 

31 000,00

 

801

80110

4110

 

 

13 600,00

 

801

80110

4120

 

 

1 900,00

 

801

80110

4260

 

1 600,00

 

 

801

80110

4270

 

 

12 000,00

 

801

80110

4360

 

 

1 600,00

 

801

80113

4300

 

16 000,00

 

 

801

80148

4010

 

 

20 000,00

 

801

80148

4110

 

 

5 000,00

 

801

80148

4120

 

 

900,00

 

801

80153

2830

7 217,10

 

 

zlecone

801

80153

4210

407,81

 

 

zlecone

801

80153

4240

33 565,95

 

 

zlecone

801

80195

4300

16 000,00

 

 

 

851

85195

4300

 

 

20 000,00

 

852

85216

3110

 

16 000,00

 

 

854

85401

3020

 

100,00

 

 

854

85401

4010

 

 

100,00

 

854

85412

4300

 

 

3 712,00

 

854

85416

3240

 

8 200,00

 

 

855

85501

3110

 

191 139,00

 

zlecone

855

85501

4010

 

1 400,00

 

zlecone

855

85501

4110

 

244,00

 

zlecone

855

85501

4120

 

34,00

 

zlecone

855

85501

4210

 

100,00

 

zlecone

855

85501

4260

 

50,00

 

zlecone

855

85501

4300

 

393,00

 

zlecone

855

85501

4430

 

50,00

 

zlecone

855

85501

4610

 

50,00

 

zlecone

855

85502

3110

 

20 000,00

 

 

900

90001

4270

 

29 000,00

 

 

900

90015

6050

 

 

11 400,00

 

900

90026

4600

 

 

6 836,00

 

900

90095

4170

 

 

2 398,50

 

900

90095

4210

 

 

5 000,00

 

900

90095

4300

 

398,00

 

 

900

90095

6050

 

 

390 000,00

 

921

92109

4170

 

2 500,00

 

 

921

92109

4210

 

10 428,65

 

 

921

92109

4270

 

7 720,00

 

 

921

92109

4300

 

 

500,00

 

921

92109

6050

 

5 351,35

 

 

921

92195

2360

6 000,00

 

 

 

926

92601

4170

 

 

1 476,00

 

926

92601

4210

 

1 600,00

 

 

926

92601

4300

 

4 876,00

 

 

926

92605

4210

 

1 930,00

 

 

926

92605

4300

 

2 304,36

 

 

 

 

Razem 

63 190,86

1 197 980,36

544 356,86

 

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 4.117.968,37zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.199.714,37zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego,  załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - (*.ZIP)