Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.68.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14.06. 2019 roku

Uchwała Nr 0007.68.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 14.06. 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z kontroli kwot rekompensaty całkowitej za 2018 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy