Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.67.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 14 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.67.2019

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 14 CZERWCA 2019 ROKU

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 zmienionej Uchwałą Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.56.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, wprowadza się zmiany:

 

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.556.581,10zł zastępuje się kwotą 28.737.408,30zł

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27.558.581,1zł, zastępuje się kwotą

27.739.408,30zł,

3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 13.292.353,00zł,zastępuje się kwotą 13.442.353,00zł,

4) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę

4.964.060,95zł,zastępuje się kwotą 4.965.688,15zł

5) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32.342.785,47zł, zastępuje się kwotą 32.523.612,47zł,

6) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 28.356.721,32zł, zastępuje się kwotą 28.627.248,52zł,

7) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.986.064,15zł zastępuje się kwotą 3.896.364,15zł,

8) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -798.140,22zł,zastępuje się kwotą -887.840,22zł,

9) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 4.069.810,15zł,zastępuje się kwotą 3.980.110,15zł

10) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

 9.953.284,04zł, zastępuje się kwotą 9.957.284,04zł,

11) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 3.010.255,61zł, zastępuje się kwotą 3.009.755,61zł,

12)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.145.704,54zł zastępuje się kwotą 2.198.792,54zł

13)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.028.204,54zł zastępuje sie kwotą 1.081.292,54zł,

14) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 848.064,15zł zastępuje się kwotą 778.364,15zł,

14)w kolumnie w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 937.500,00zł

zastępuje się kwotą 917.500,00zł

 

w wierszu roku 2020

 

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.974.699,00zł zastępuje się kwotą 1.994.331,00zł

2)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 704.699,00zł zastępuje sie kwotą 724.331,00zł,

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

 

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.999.302,24zł zastępuje się kwotą 6.032.022,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.145.704,54zł, zastępuję się kwotą 2.198.792,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.974.699,00zł, zastępuję się kwotą 1.994.331,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 3.055.160,26zł zastępuje się kwotą 3.087.880,26zł,

 

- w wierszu 1.a wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.340.802,24zł zastępuje się kwotą 3.373.522,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.028.204,54zł zastępuję się kwotą 1.081.292,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 704.699,00zł, zastępuję się kwotą 724.331,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.389.799,00zł zastępuje się kwotą 1.422.519,00zł,

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.962.118,00zł zastępuje się kwotą 5.994.838,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.129.625,00zł,, zastępuję się kwotą 2.182.713,00zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.974.699,00zł,, zastępuję się kwotą 1.994.331,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 3.055.160,26zł, zastępuję się kwotą 3.087.880,26zł,

 

- w wierszu 1.3.1wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.303.618,00zł zastępuje się kwotą 3.336.338,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.012.125,00zł, zastępuję się kwotą 1.065.213,00zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 704.699,00zł,, zastępuję się kwotą 724.331,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.389.799,00zł, zastępuję się kwotą 1.422.519,00zł,

 

- w wierszu 1.3.1.20 " Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2018/2019 "

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 145.525,00zł,zastępuje się kwotą 185.525,00zł,

 

Dodaje się nowe zadanie:

- w wierszu 1.3.1.22 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko. "

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 14.392,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 5.757,00zł,

- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 8.635,00,zł,

- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 14.392,00zł

 

- w wierszu 1.3.1.23 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki. "

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 18.328,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 7.331,00zł,

- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 10.997,00,zł,

- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 18.328,00zł

 

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały