Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.66.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 0007.66.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o 180.827,20zł, dochody w kwocie 28.556.581,10zł, zastępuje się kwotą 28.737.408,30zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.558.581,10zł, zastępuje się kwotą 27.739.408,30zł

2) dochody majątkowe w kwocie 998.000,00zł.

 

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01095

2010

 

1 627,20

 

 zlecone

756

75615

0340

 

140 000,00

 

 

756

75615

0910

 

10 000,00

 

 

756

75616

0340

 

10 000,00

 

 

854

85412

0830

19 200,00

 

 

 

 

 

Razem

19 200,00

161 627,20

 

 

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 180.827,20zł, wydatki w kwocie 32.342.785,47zł, zastępuje się kwotą 32.523.612,67zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.356.721,32zł, zastępuje się kwotą 28.627.248,52zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.986.064,15zł zastępuje się kwotą 3.896.364,15zł.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

15 000,00

 

 

010

01095

4300

 

31,91

 

 zlecone

010

01095

4430

 

1 595,29

 

 zlecone

600

60017

6050

 

25 000,00

 

 

630

63003

4170

 

4 000,00

 

 

630

63003

4210

 

10 000,00

 

 

630

63003

4270

 

 

14 000,00

 

630

63003

4300

 

13 000,00

 

 

700

70095

4210

 

 

4 000,00

 

700

70095

4270

 

11 000,00

 

 

700

70095

4300

 

 

7 000,00

 

750

75022

4210

 

2 000,00

 

 

750

75022

4300

 

1 500,00

 

 

750

75023

4140

 

 

14 000,00

 

750

75023

4210

 

10 000,00

 

 

750

75085

4270

 

 

1 000,00

 

750

75095

4210

 

3 000,00

 

 

754

75412

2360

5 000,00

 

 

 

754

75412

4430

 

 

5 000,00

 

801

80101

2590

 

62 600,00

 

 

801

80104

2310

 

40 000,00

 

 

801

80104

2540

 

50 000,00

 

 

801

80149

2540

 

36 000,00

 

 

854

85404

2540

 

11 100,00

 

 

854

85412

4300

 

19 200,00

 

 

900

90004

4210

 

10 500,00

 

 

900

90004

6060

 

 

10 500,00

 

900

90005

6230

 

 

20 000,00

 

900

90095

6050

 

 

94 200,00

 

926

92601

6050

 

 

5 000,00

 

926

92605

2820

 

25 000,00

 

 

 

 

Razem

5 000,00

350 527,20

174 700,00

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W §8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały