Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.65.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 0007.65.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 506 / oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 / po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się Wójtowi Gminy Przykona absolutorium za 2018 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy