Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.64.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 0007.64.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2019r. poz. 506 / oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 / po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona na 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy