Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.63.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 0007.63.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona

 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się wotum zaufania Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy