Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.62.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 0007.62.2019

RADY GMINY PRZYKONA 

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) uchwala się, co następuje:

§ 1 Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, stanowiących dochód Gminy Przykona.

§ 2 Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa przez Ministra Finansów.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy