Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.61.2019 RADY GMINY W PRZYKONA Z DNIA 28 maja 2019 ROKU

 

UCHWAŁA NR 0007.61.2019

 RADY GMINY W PRZYKONA

Z DNIA 28 maja 2019 ROKU

 

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli , obejmującego Zbiornik Przykona-miejscowość Zimotki -zlokalizowanego na działkach nr 679,680,681,560/4560/5, 661,678, o współrzędnych granic:

 

- N 52,00 02°, E 18,39 1328°, X459427,5 Y476233,0

 

- N 52,00 02.15°, E 18,39 1099° X459432.4 Y476189.5

 

- N 52,00 03.21°, E 18,39 1353° X459464.8 Y476237.9

 

- N 52,00 03.35°, E 18,39 11.22° X459469.3 Y476194.0

 

obejmującego długość 25,26 m linii brzegowej.

2.Granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 1 określa zalącznik graficzny do uchwały

 

§ 2. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli o którym mowa w §1 ust.1 ustala się na okres od 13 lipca 2019 roku do 11 sierpnia 2019 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały