Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.60.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.

Uchwała Nr 0007.60.2019 Rady GminY Przykona

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona i inne organy, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały