Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.59.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019r.

Uchwała Nr 0007.59.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 28 maja 2019

 

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 31/2, 35, 36/3, 36/35, 36/36, 36/18, 36/32 w miejscowości Przykona, Gmina Przykona.

2. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 274/6, 274/15 w miejscowości Rogów, Gmina Przykona.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy