Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.58.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019r.

UCHWAŁA NR 0007.58.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 28 maja 2019r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25.03.2015r. zmienionego uchwałą nr 0007.173.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona

 

§ 2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, o której mowa w § 1 obejmuje działki określone w załącznikach graficznych nr 1, 2 i 3, które stanowią integralną część do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Zakres zmiany studium zgodny będzie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945 ze zm.).

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały