Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.57.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.57.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

2. Obszary objęte planem określa załącznik nr 1 do uchwały o którym mowa w ust. 3.

3. Integralnym załącznikiem nr 1 do uchwały jest rysunek planu zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów", sporządzony na mapie w skali 1:1000.

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu z dopuszczeniem wysunięcia takich elementów jak: niezabudowane schody i balkony oraz pochylnie i spoczniki, gzymsy, okapy, filary które mogą zostać wysunięte do 1,5 m poza linię zabudowy;

2. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej 50% długości frontowej ściany budynku mieszkalnego;

3. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi łącznie wszystkich budynków na działce budowlanej na powierzchni terenu;

4. dachach symetrycznych - należy przez to rozumieć dachy o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci;

5. tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

§ 3. W planie nie ustala się:

1. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż na obszarze opracowania nie ma przestrzeni publicznych;

2. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, gdyż na obszarze opracowania takie tereny i obszary nie występują;

3. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, gdyż na obszarze opracowania nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, gdyż na obszarze opracowania nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kultury współczesnej.

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:

1. przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi;

2. granice obszaru objętego planem;

3. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4. nieprzekraczalne linie zabudowy;

5. obowiązujące linie zabudowy;

6. strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia.

§ 5. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej - klasy dojazdowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-D, z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 4 pkt 2, nie mniejszą niż 1000 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 3.

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 27MN, 28MN ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 6 pkt 2, nie mniejszą niż 800 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych - klasy dojazdowej - oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW, z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 27MN, 28MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 5.

7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 8 pkt 2, nie mniejszą niż 700 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej - klasy dojazdowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD-D, z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDW, 3KDW, 4KDW, z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 7.

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 10 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej lub wewnętrznej zlokalizowanej poza zakresem opracowania planu, z uwzględnieniem ust. 9 pkt 16;

16) zakaz obsługi komunikacyjnej z terenu drogi krajowej nr 72;

17) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 9.

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 12 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej, drogi krajowej nr 72, zlokalizowanej poza zakresem planu poprzez wspólny zjazd do działek 257/11 i 257/13;

16) zakaz lokalizacji nowych włączeń do drogi krajowej nr 72;

17) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 4MN/U ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych wolno stających;

3) lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 8 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 2, nie mniejszą niż 700 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDW, 4KDW oraz z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 4MN/U dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN/U ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych wolno stających;

3) lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 8 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 4 pkt 2, nie mniejszą niż 1000 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-Z;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN/U dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN/U ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych wolno stających;

3) lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 8 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 6 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

18) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej, drogi krajowej nr 72, zlokalizowanej poza zakresem planu, poprzez istniejący zjazd do działek 257/9;

15) zakaz lokalizacji nowych włączeń do drogi krajowej nr 72;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN/U dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 5.

§ 7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) lokalizację budynków mieszkaniowych oraz budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych i inwentarskich;

3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

8) wysokość budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większą niż 10 m;

9) wysokość budynków inwentarskich nie większą niż 12 m;

10) kąt nachylenia połaci dachowych budynków nie większy niż 45 stopni;

11) wysokość całkowitą budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych nie większą niż 15 m;

12) zakaz lokalizacji komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego;

13) obsługę komunikacyjną z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW, z terenu drogi publicznej, drogi krajowej nr 72, zlokalizowanej poza zakresem planu poprzez istniejące zjazdy;

18) zakaz lokalizacji nowych włączeń do drogi krajowej nr 72;

14) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM dopuszcza się:

1) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

2) lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

6) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2;

7) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 1.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3RM ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) lokalizację budynków mieszkaniowych oraz budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych i inwentarskich;

3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy oraz z uwzględnieniem §18;

8) wysokość budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większą niż 10 m;

9) wysokość budynków inwentarskich nie większą niż 12 m;

10) kąt nachylenia połaci dachowych budynków nie większy niż 45 stopni;

11) wysokość całkowitą budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych nie większą niż 15 m;

12) zakaz lokalizacji komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego;

13) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza zakresem planu;

14) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3RM dopuszcza się:

1) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

2) lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

6) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2;

7) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 3.

§ 8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R ustala się:

1) przeznaczenie - tereny rolnicze;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) zakaz lokalizacji komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R dopuszcza się:

1) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych z uwzględnieniem §18, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację stawów, rowów, kanałów wraz z urządzeniami wodnymi;

4) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

5) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych.

§ 9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się:

1) przeznaczenie - tereny leśne;

2) zakaz lokalizacji budynków.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:

1) przeznaczenie - teren zieleni urządzonej;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP dopuszcza się:

1) dróg rowerowych;

2) obiektów małej architektury;

3) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

4) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 11. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RI, 2RI ustala się:

1) przeznaczenie - tereny urządzeń polowych obsługujących uprawy polowe, w tym urządzenia melioracyjne i ich obsługa;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) zakaz lokalizacji ogrodzeń.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RI, 2RI dopuszcza się:

1) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych.

§ 12. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) lokalizację budowli lub budynków stacji transformatorowo-rozdzielczej;

1) minimalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,005;

2) maksymalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,8;

3) powierzchni zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

6) wysokość budynków nie większą niż 4,0 m oraz dowolną formę dachów;

7) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD-D.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń budowlanych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-Z ustala się przeznaczenie - tereny dróg publicznych - klasy Z - zbiorczej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-Z dopuszcza się:

1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenu oznaczonego symbolem KD-Z;

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

4) lokalizację ścieżek rowerowych;

5) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D ustala się przeznaczenie - tereny dróg publicznych - klasy D - dojazdowej.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D dopuszcza się:

1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenów oznaczonych symbolem KD-D;

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

4) lokalizację ścieżek rowerowych;

5) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 15. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala się przeznaczenie - teren drogi wewnętrznej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW dopuszcza się:

1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenów oznaczonych symbolem KDW;

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

4) lokalizację ścieżek rowerowych;

5) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 16. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80 do 100 stopni lub równolegle do granic działek sąsiednich;

2. powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż:

1) 700 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 24MN, 26MN, 1MN/U, 4MN/U,

2) 800 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 3MN, 4MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 27MN, 28MN,

3) 1000 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 2MN, 2MN/U,

4) 1500 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 14MN, 20MN, 3MN/U,

5) 6m2 - na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

3. szerokość frontów działek nie mniejsza niż:

1) 20 m - na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U,

2) 2 m - na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.

§ 17. W zakresie lokalizacji miejsc do parkowania:

1. ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie - dla terenów oznaczonych symbolami MN i RM;

2. ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie i trzy miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej - dla terenów oznaczonych symbolami MN/U;

3. ustala się lokalizację stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4. ustala się lokalizację miejsc postojowych poza powierzchnią biologicznie czynną z uwzględnieniem pkt 4;

5. miejsca postojowe realizowane w budynkach garażowych i gospodarczo-garażowych wliczane są do miejsc postojowych o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 18. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia, o szerokości 30 metrów (po 15 metry od osi gazociągu w obu kierunkach), określoną na rysunku planu, w której:

1. ustala się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia zgodnie z rysunkiem planu;

2. ustala się zakaz podejmowania jakiejkolwiek działalności mogącej zagrozić trwałości i funkcjonowaniu gazociągu wysokiego ciśnienia,

3. ustala się zakaz nasadzeń drzew;

4. dopuszcza się możliwość eksploatacji, modernizacji i rozbudowy gazociągu wysokiego ciśnienia.

§ 19. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1. dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej;

2. ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3. ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 4;

4. dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć wody jeżeli warunki techniczne lub ekonomiczne nie pozwalają na zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

5. ustala się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 6;

6. dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych jeżeli warunki techniczne lub ekonomiczne nie pozwalają na odprowadzenie ich do kanalizacji sanitarnej;

7. dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni ścieków;

8. ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 9;

9. w przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;

10. ustala się zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna oraz odnawialne źródła energii oraz paliwa stałe, w przypadku których wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów;

11. ustala się sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona oraz przepisami odrębnymi.

§ 20. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RM ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 21. Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób spełniający wymogi ochrony określone dla Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Zbiornika Turek - Konin - Koło, którego głębokość występowania wód wynosi od 5 m do 150 m.

§ 22. Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób spełniający wymogi ustanowione dla udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Adamów- Soczewka Rogi" WB 428.

§ 23. Ustala się obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości nad poziomem terenu wynoszącej 50 metrów i więcej.

§ 24. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały