Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.56.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 28 MAJA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.56.2019

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 28 MAJA 2019 ROKU

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 zmienionej Uchwałą Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026wprowadza się zmiany:

 

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.353.239,09zł zastępuje się kwotą 28.556.581,10zł

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27.355.239,09zł, zastępuje się kwotą

27.558.581,10zł,

3) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę

4.760.718,94zł,zastępuje się kwotą 4.964.060,95zł,

4) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32.139.443,46zł, zastępuje się kwotą 32.342.785,47zł,

5) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 27.930.614,31zł, zastępuje się kwotą 28.356.721,32zł,

6) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4.208.829,15zł zastępuje się kwotą 3.986.064,15zł,

7) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -575.375,22zł,zastępuje się kwotą -798.140,22zł,

8) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 4.292.575,15zł,zastępuje się kwotą 4.069.810,15zł

9) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

 9.953.317,10zł, zastępuje się kwotą 9.953.284,04zł,

10)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.009.704,54zł zastępuje się kwotą 2.145.704,54zł

11)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 892.204,54zł zastępuje sie kwotą 1.028.204,54zł,

12) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.070.829,15zł zastępuje się kwotą 848.064,15zł.

 

w wierszu roku 2020

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.279.800,00zł zastępuje się kwotą 1.974.699,00zł

2)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 9.800,00zł zastępuje sie kwotą 704.699,00zł,

w wierszu roku 2021

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 347.450,00zł

2)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 347.450,00zł.

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

 

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.820.953,24zł zastępuje się kwotą 5.999.302,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.009.704,54zł, zastępuję się kwotą 2.145.704,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.279.800,00zł, zastępuję się kwotą 1.974.699,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 0,00zł, zastępuję się kwotą 347.450,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.978.611,26zł zastępuje się kwotą 3.055.160,26zł,

 

- w wierszu 1.a wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.162.453,24zł zastępuje się kwotą 3.340.802,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 892.204,54zł zastępuję się kwotą 1.028.204,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 9.800,00zł, zastępuję się kwotą 704.699,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 0,00zł, zastępuję się kwotą 347.450,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 313.250,00zł zastępuje się kwotą 1.389.799,00zł,

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.783.769,00zł zastępuje się kwotą 5.962.118,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.993.625,00zł,, zastępuję się kwotą 2.129.625,00zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.279.800,00zł,, zastępuję się kwotą 1.974.699,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 0,00zł, zastępuję się kwotą 347.450,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.978.611,26zł, zastępuję się kwotą 3.055.160,26zł,

 

- w wierszu 1.3.1wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.125.269,00zł zastępuje się kwotą 3.303.618,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 876.125,00zł, zastępuję się kwotą 1.012.125,00zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 9.800,00zł,, zastępuję się kwotą 704.699,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 0,00zł, zastępuję się kwotą 347.450,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 313.250,00zł, zastępuję się kwotą 1.389.799,00zł,

 

- w wierszu 1.3.1.5 " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona "

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 1.589.000,00zł,zastępuje się kwotą 1.377.550,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 620.000,00zł,zastępuje się kwotą 408.550,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 313.250,00zł,zastępuje się kwotą 0,00zł

 

Dodaje się nowe zadanie:

 

- w wierszu 1.3.1.21 " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona w okresie od lipca 2019r. do czerwca 2021r. "

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 1.389.799,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 347.450,00zł,

- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 694.899,00,zł,

- w kolumnie Limit 2021 wprowadza się kwotę 347.450,00,zł,

- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 1.389.799,00zł,

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały