Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r.

                                          Uchwała Nr  0007.55.2019                                          

Rady Gminy Przykona

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,  Uchwałą Nr 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok wprowadza się zmiany:   

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zmniejsza się o 76.122,60zł, dochody  w kwocie 28.632.703,70zł , zastępuje się  kwotą  28.556.581,10zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.634.703,70zł, zastępuje się kwotą 27.558.581,10zł

2) dochody majątkowe w kwocie 998.000,00zł.

 

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01095

2010

 

967,40

 

zlecone

801

80103

2030

 

 

9 821,00

 

801

80104

2030

 

 

64 538,00

 

801

80149

2030

 

 

2 806,00

 

855

85503

2010

 

75,00

 

zlecone

 

 

Razem

 

1 042,40

77 165,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zmniejsza się o 76.122,60zł, wydatki w kwocie 32.418.908,07zł , zastępuje się  kwotą  32.342.785,47zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.210.078,92zł, zastępuje się kwotą  28.356.721,32zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  4.208.829,15zł zastępuje się kwotą 3.986.064,15zł.   

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01095

4300

 

18,97

 

zlecone

010

01095

4430

 

948,43

 

zlecone

700

70095

4270

 

 

200,00

 

700

70095

4520

 

200,00

 

 

750

75022

4210

 

 

1 000,00

 

750

75022

4300

 

1 000,00

 

 

750

75023

4040

 

 

3 000,00

 

750

75023

4410

 

3 000,00

 

 

754

75412

4210

 

6 000,00

 

 

754

75412

4300

 

 

4 000,00

 

754

75412

4430

 

 

2 000,00

 

801

80101

4270

 

 

6 000,00

 

801

80103

4010

 

9 821,00

9 821,00

 

801

80104

4010

 

64 538,00

64 538,00

 

801

80149

4010

 

2 806,00

2 806,00

 

854

85412

4300

 

6 000,00

 

 

855

85503

4210

 

75,00

 

zlecone

855

85508

4330

 

3 600,00

 

 

900

90001

4260

 

 

15 000,00

 

900

90002

4300

 

136 000,00

 

 

900

90015

4260

 

15 000,00

 

 

900

90095

6050

 

 

222 765,00

 

921

92109

4270

 

6 000,00

 

 

 

 

Razem

 

255 007,40

331 130,00

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W §8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych,  załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 15 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 811.979,30zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały